Pro příjemný zážitek z webu otočte svůj telefon vertikálně.

FAQ

Jaký je minimální vklad do fondu?

Minimální vklad je 1.000.000,- Kč (nebo ekvivalent v EUR).

Zhodnocení se vypočítává dle tabulky koeficientu zhodnocení pro klienta, kterou najdete v prospektu fondu na webu administrátora Delta investiční společnost a.s. Odkaz: https://www.deltais.cz/

Za jakých podmínek lze vybrat vklad?

Kdykoli po podání a přijetí žádosti přes klientský portál (dokument o ukončení smlouvy a vyplacení hodnoty portfolia ke dni:...). K nalezení v klientské zóně na webu administrátora Delta investiční společnost a.s. Odkaz: https://www.deltais.cz/

Jaká je likvidita investovaných prostředků?

Likvidita investovaného majetku se liší dle objemu investice klienta. U vkladů do 5 mil. Kč je likvidita stanovena maximálně do 42 dní. U vkladů nad 1 mil. EUR je potřeba počítat s likviditou do 90 dní. Vždy počítáno od prvního dne následujícího měsíce od podání žádosti o výběr.

Co se bude dít s investovanými penězi?

Peníze po připsání na účet fondu putují na směnu do měny EUR (pokud je vklad v jiné měně), poté odchází k našemu partnerovi pro obchodování - Saxobank.

Celý proces investice naleznete na straně Asset management - Proces investice.

Vyplácíte výnosy měsíčně?

Chce-li klient vyplácet výnosy na měsíční bázi, je nutné, aby každý měsíc požádal v klientské zóně o částečný odkup cenných papírů v přesně požadované výši. Automatické vyplácení není ze zákona a procesně možné.

Kdy si mohu zažádat o první částečný výběr prostředků?

Kdykoliv.

Jaké jsou podmínky dodatečného vkladu?

Dodatečný vklad musí splňovat min. částku 100.000 Kč a verifikaci příjmů v doložených dokumentech o původu prostředků.

Kde najdu své elektronické dokumenty?

Ve Vaší klientské zóně k nalezení na webu administrátora Delta investiční společnost a.s. Odkaz: https://www.deltais.cz/

Jakým způsobem se přihlásím do klientského portálu?

Přihlášení do klientského portálu probíhá z webu administrátora Delta investiční společnost a.s. Odkaz na web: https://www.deltais.cz/

Nejdůležitější aspekty investice? Proč bych měl investovat u Vás?

Veškeré důležitější body klientské dokumentace reflektuje KIID a prospekt fondu. K nalezení na webu administrátora Delta investiční společnost a.s. Odkaz: https://www.deltais.cz/

Jaká jsou rizika?

Veškerá rizika jsou popsána ve statutu fondu, který je k nalezení na webu administrátora Delta investiční společnost a.s. Odkaz: https://www.deltais.cz/

Jak se počítá výkonnost fondu?

Každý měsíc administrátor fondu přepočítá výkonnost fondu a následně se distribuuje výnos mezi klientské akcie dle předem definovaných podmínek.

Podrobné informace najdete na webu administrátora Delta investiční společnost a.s. v dokumentech Klíčové informace pro investory a Statut fondu.

Jak funguje složené úročení?

Kumulovaný výnos/zhodnocení funguje na základě složeného úročení. Složený úrok představuje úroky z úroků. Vzorec pro vypočtení:

K_n = K_0(1+i)^n

i… roční úroková sazba (míra) ve tvaru desetinného čísla

n… počet úrokovacích období

K_0… základ, jistina, počáteční kapitál

K_n… výsledný kapitál po n úrokových obdobích

Chci zainvestovat, jaké dokumenty musím doložit?

1) Investiční smlouvu.

2) Investiční dotazník.

3) Osobní doklady totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz).

4) Původ investovaných peněz (AML Zákon). Varianty dokladů: účetní závěrka, daňové přiznání, smlouva o prodeji nemovitosti, úvěrová smlouva, smlouva o prodeji cenných papírů, usnesení soudu ve věci projednání pozůstalosti, darovací smlouva, smlouva o prodeji movitého majetku, doklad o výhře potvrzený organizátorem (např. loterie).

5) Ověření trvalého bydliště (výpis z bankovního účtu, výpis platby za energie a další).

Mohu si vybrat druh investiční strategie?

Výběr investiční strategie je čistě na obhospodařovateli.

Už jsem klient a navyšuji investici. Dostanu zhodnocení vyšší kategorie?

Následná investice je přidělena do třídy PIA, která byla klientem zakoupena původně. Tzn. pakliže klient v rámci své prvotní investice spadá do kategorie A, všechny jeho následující vklady spadají do této kategorie.

Pokud chce klient spadat do specifické třídy PIA, musí tomu adekvátně odpovídat i jeho prvotní výše investice.

Jsou u Vás nějaké poplatky?

Poplatková struktura je transparentně sdělena v dokumentu Klíčové informace pro investory, který můžete najít na stránkách administrátora Delta investiční společnost a.s.

Fond reflektuje principy zahraničních Hedge fondů - S klienty se dělí o zisk a nemá žádné zbytečné poplatky. S námi máte tedy jistotu, že vyděláváme až tehdy, když vyděláme Vám.

Musím výnosy danit?

Ano, na výnosy se vztahuje klasická srážková daň pro FO 15 % a pro PO 19 %.

Pro FO platí, že do 100.000,- Kč ročně jsou výnosy osvobozeny od srážkové daně. Měly by být však uvedené ve Vašem daňovém přiznání.

Dále je zde možný daňový časový test, který je v ČR 3 roky. Časovým testem se označuje nezbytná doba držení cenných papírů, která je nutná pro osvobození placení daně z příjmů fyzických osob. Cenné papíry musíte vlastnit min. 3 roky, v opačném případě z jejich prodeje budete hradit daň z výnosů z kapitálových trhů.

Pro PO daňový časový test neplatí.

Proč musím dokládat původ prostředků?

Jedná se o legislativní povinnost v rámci zákona č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Kdo za firmou stojí?

Majetková struktura společnosti je zcela transparentní a je k nalezení v Obchodním rejstříku dle Identifikačního čísla subjektu.

Jaký je doporučený investiční horizont?

Doporučený investiční horizont je 5 let.

Pokud bych z nějakého důvodu potřeboval od smlouvy odstoupit dříve, než je doba 1 roku, budu platit nějaký poplatek?

Investiční akcie třídy A nebo B - Od smlouvy můžete odstoupit kdykoli bez výstupních poplatků. Klient by měl počítat s předem stanovenou likviditou odpovídající objemu jeho investovaných prostředků. Pokud investici ukončíte v prvních 3 letech, musíte zdanit výnos z investice 15 % nebo 19 %.

Investiční akcie třída C má v prvním půl roce výstupní poplatek dle platného znění Klíčových informací pro investory (k nalezení na webu administrátora Delta investiční společnost a.s.). Po uplynutí 6 měsíců od počátku investice je výběr z fondu osvobozen od poplatku.

Investiční akcie třída D má v prvním roce výstupní poplatek dle platného znění Klíčových informací pro investory (k nalezení na webu administrátora Delta investiční společnost a.s.). Po uplynutí 12 měsíců od počátku investice je výběr z fondu osvobozen od poplatku.

Bude možnost sledovat průběžné výsledky Vaší firmy? Jakou formou, kde a v jakém časovém intervalu?

Měsíční přehled vývoje Vašeho portfolia můžete sledovat prostřednictvím klientského portálu. Na kvartální bázi jsme povinni zveřejňovat výsledky fondu na našich stránkách v sekci: Povinně zveřejňované dokumenty (včetně razítka auditora).

Kdo určuje výnos? A jak se dozvím, jaká byla měsíční výkonnost?

Výnos určuje investiční správce na základě přecenění. Přesná metodika popisu výnosu je popsána ve statutu fondu.

Jak lze provést změnu osobních údajů, které jsou ve smlouvě?

Žádosti lze zaslat emailem na back office fondu, nebo rovnou na investiční společnost. Nutné je doložení validních dokumentů prokazující tyto změny.

Chci investovat do Vašeho fondu, co mám udělat?

Kompletní metodiku a postup investice online naleznete na webu administrátora, nebo u Vašeho privátního poradce.

Jsou moje data v bezpečí?

Bezpečnost dat je pro nás velice důležitá, proto jsou veškerá data šifrována, přičemž tyto zabezpečení splňuji nejpřísnější standardy směrnic ISO (např. ISO 27001).

Zapomněl jsem přihlašovací údaje, co mám udělat?

V případě, že jste pouze zapomněli heslo - klikněte v klientském portále na “Zapomenuté heslo”.

Pokud jste zapomněli veškeré přihlašovací údaje, kontaktujte svého poradce.

Je Váš výnos garantovaný?

Slovo garance je v investování magické slovo s prázdným obsahem. Rizika je fond schopen minimalizovat na únosnou míru díky multi diverzifikačnímu systému, jež zplošťuje klasický investiční trojúhelník, což znamená, že trhy, na kterých fond obchoduje, vykazují požadovanou míru volatility a vysokou likviditu, přitom je kladen důraz na stabilitu a striktní risk management.

High water mark - Tento pojem označuje nejvyšší hodnotu, na kterou investiční fond za své působení dosáhl. Termín se používá v souvislosti s odměňováním správců fondů, které je založeno na výkonnosti. High-water mark zajišťuje, že manažer nedostane zaplaceny vysoké částky za špatnou výkonnost. Pokud manažer v určitém období prodělává, musí dostat fond nad hranici nejvyššího výkonnostního bodu, než obdrží výkonnostní bonus ze spravovaných aktiv (AUM). Jinými slovy Fond má nárok na odměnu jen v případě, když Vaše investice dosahuje zisku.

Depozitář - Depozitář zodpovídá za tok finančních prostředků klientů, hlídá jejich pohyb a má přehled o tom, co se s prostředky děje i u brokerských domů. Depozitářem je Banka ČSOB.

Regulace - Celkové mechanismy regulace jsou poměrně přísné, a proto je ze zákona stanovena soustava úkonů, jež eliminuje rizika, která nejsou spojena s obchodováním.

Kdo je má kontaktní osoba? Na koho se mohu obrátit?

Vaší kontaktní osobou je Váš poradce, jež s Vámi sjednal investiční produkt. Pro naléhavé případy volejte infolinku, nebo se obraťte na email. Kontaktní informace naleznete v zápatí tohoto webu.

Co to znamená v KIID tabulka nákladu/odkupu?

V prvním řádku tabulky hodnoty představují kumulativní náklady na investici po tři různé doby držení. Hodnoty vycházejí z investované částky (1 mil. Kč) a násobku ročního ukazatele TER.

--

Jak a z čeho se počítá?

Do výpočtu vstupují u našeho fondu konkrétně: správní náklady, daně a průběžná odměna distribuci.

--

Klient toto doplácí když provádí odkup?

Samozřejmě že ne. Znamená to, o kolik by měl klient větší zhodnocení, kdyby nebyly žádné náklady na fond (což je nereálné) - zákonná povinnost informovanosti klienta.

--

Také se zde počítá s průměrem AUM v letech= čím větší AUM tím menší % náklad v čase.

Přidejte se k nám ještě dnes.

Kontaktujte nás
Novinky & média