Pro příjemný zážitek z webu otočte svůj telefon vertikálně.

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je obchodní firma AlgoImperial Fund SICAV a.s., IČ: 17853923, se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 675/9, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27844, dále jen „správce“.

Správce osobních údajů, které mu budou subjektem údajů poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto důvěrné osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“).

Správce lze kontaktovat na následující e-mailové adrese weare@algoimperial.com a také na výše uvedené poštovní adrese. Níže správce osobních údajů informuje subjekt údajů o ochraně a zpracování osobních údajů.

AlgoImperial Fund SICAV a.s. nepřijímá klienty, kteří jsou rezidenty Spojených států amerických, Kanady, Spojeného království, Hongkongu, Austrálie, Izraele nebo Japonska, a poskytované služby nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou v jakékoli zemi nebo jurisdikci, kde by taková distribuce nebo použití byly v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

V rámci propojení s našimi partnery pro likviditu používáme software MT5.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Při používání webových stránek, při využívání služeb, při kontaktu se subjektem údajů zpracováváme tyto osobní údaje:

Přímo poskytnuté

Přes formulář „Sjednat schůzku“
jméno, příjmení / název společnosti
e-mailová adresa
telefonní číslo

Přes formulář „Kontaktujte nás“
jméno, příjmení / název společnosti
e-mailová adresa
telefonní číslo

Přes formulář „Přihlášení k odběru“
e-mailová adresa

Další osobní údaje, které nám při komunikaci a využívání služeb sami poskytnete nebo sdělíte osobně, prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo jiného zařízení, jako např.:
datum narození, rodné číslo / IČ, DIČ
bydliště / sídlo · č. os. dokladu
č.b.ú.o

(Ne)přímo poskytnuté

IP adresa
typ prohlížeče
časové pásmo
další softwarové a hardwarové údaje, které nám poskytujete na základěpoužívání našich webových stránek v souladu s povolením/zakázáním souborů cookies.

Nepřímo poskytnuté

údaje, které jsou veřejně dostupné z rejstříků, evidencí, registrů apod.

Účel zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme především za účelem uzavření a plnění smlouvy, bez těchto údajů nemůžeme plnit uzavřenou smlouvu. Poskytnuté údaje budou tedy použity k uskutečnění plnění vyplývajícího ze smlouvy.

Osobní údaje rovněž zpracováváme za účelem komunikace se subjektem údajů a její následné archivace.

Osobní údaje zpracováváme pro účely marketingu – v případě vyplnění formuláře „Přihlášení k odběru“.

Dále osobní údaje zpracováváme k plnění zákonné povinnosti dle platné právní úpravy a/nebo za účelem analýzy dat, testování, statistických účelů apod.

Správce informuje subjekt údajů rovněž o případném zpracovávání osobních údajů v souvislosti s monitorováním svých obchodních prostor audiovizuálními prostředky, a to především za účelem bezpečnosti a ochrany majetku, života a zdraví subjektů údajů. Za osobní údaje se v tomto smyslu pak považují identifikátory, kterými lze určitou osobu na záznamu spojit se zachyceným jednáním. Jedná se tak o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, přičemž monitorování probíhá přiměřeně, adekvátně a v nezbytně nutné míře, kdy nepřiměřeně nezasahuje do soukromí subjektů údajů. Záznamy z monitorování jsou uchovávány krátkodobě, přičemž při neexistenci bezpečnostního incidentu jsou okamžitě smazány; při existenci bezpečnostního incidentu jsou pak tyto záznamy poskytnuty orgánům činným v trestním řízení a/nebo soudům, správním orgánům apod.

Komu poskytujeme osobní údaje

Osobní údaje nejsou zveřejněny ani poskytovány třetím zemím. K osobním údajům má přístup zejména správce a jeho zaměstnanci, mezi další příjemce osobních údajů pak mohou patřit orgány veřejné moci, poskytovatelé údržby informačních systémů, poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Dbáme na skutečnost, abychom osobní údaje sdíleli pouze s důvěryhodnými partnery v rámci skupiny, tzn. osobní údaje mohou být poskytovány partnerům, kteří nám pomáhají plnit smluvní povinnosti (externí spolupracovníci, dodavatelé, poskytovatelé platebních, účetních, daňových a právních služeb, správci webových stránek, provozovatelé bezpečnostních systémů apod.) tedy partnerům, kteří nám poskytují vhodné záruky, že zpracování splňuje všechny požadavky právních předpisů, chrání práva a osobní údaje, přičemž tito partneři mají k osobním údajům přístup jen v nezbytném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření za účelem maximální ochrany osobních údajů subjektu údajů a minimalizoval tak neoprávněný přístup k těmto údajům, a to jak pro osobní údaje uchovávané v elektronické podobě (osobní údaje spravujeme na svých serverech a/nebo na serverech důvěryhodných partnerů), tak pro osobní údaje uchovávané v listinné podobě.

Délka zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvních závazků a k plnění zákonné povinnosti. Osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu uchováváme jen do doby odvolání souhlasu. Osobní údaje budou uchovávány maximálně do zákonem stanovené doby. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje zlikvidovány. Osobní údaje budou rovněž bezodkladně zlikvidovány, dojde-li k odvolání souhlasu.

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

Subjekt údajů má ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání se svými osobními údaji, přičemž subjekt údajů může uplatnit níže uvedená práva:

Právo na přístup – subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány; subjekt údajů má právo na kopii těchto údajů

Právo na opravu – správce bez zbytečného odkladu opraví na žádost subjektu údajů nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, přičemž neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit

Právo na výmaz – povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá; nelze zlikvidovat osobní údaje potřebné pro výkon právních nároků a/nebo splnění právní povinnosti

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů; rovněž nelze omezit zpracování osobních údajů potřebných pro výkon právních nároků

Právo vznést námitku – proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku

Právo na přenositelnost – dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, kdy tyto údaje může následně předat jinému správci nebo pokud je to technicky možné, zažádat, aby si je správci předali mezi sebou

Právo odvolat souhlas – toto právo se neuplatní, jestliže osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy, nikoli na základě uděleného souhlasu

Právo podat stížnost – subjekt údajů má právo se kdykoliv obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že při zpracovávání jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů

Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111 (ústředna)
emailová adresa: posta@uoou.cz
internetové stránky: www.uoou.cz

Uvedená práva lze uplatnit prostřednictvím e-mailové nebo korespondenční adresy správce, uvedeno v textu výše. Na tyto adresy se lze obrátit také v souvislosti s žádostí o doplňující informace týkající se uvedených práv.

Závěrečná prohlášení

Poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, získané na základě uzavřené smlouvy nebo vyjádřeného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů dává správci souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti smlouvy a/nebo do doby, než subjekt údajů vysloví nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.

Správce osobních údajů si počíná tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a zároveň, aby chránil osobní údaje subjektu údajů před neoprávněným zásahem.

Souhlas udělený správci je platný až do odvolání souhlasu samotným subjektem údajů, kdy tento souhlas může být subjektem údajů kdykoliv odvolán, a to prostřednictvím písemného sdělení adresovaného správci na adresu jeho sídla nebo prostřednictvím e-mailu. Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případě, že osobní údaje jsou zpracovány z důvodu plnění smlouvy nebo plnění zákonné povinnosti, nikoli na základě uděleného souhlasu. Odvoláním souhlasu však není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Subjekt údajů tímto stvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, současně potvrzuje, že souhlas uděluje informovaně a jednoznačně. Subjekt údajů také potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.